top of page

 

PROJECTE EDUCATIU "EL PETIT PRÍNCEP"

 

 El projecte educatiu del nostre centre, conté tot un seguit d’objectius pedagògics que pretenen establir una necessària i coherent correspondència amb la realitat:

 

 

-Aconseguir que la realitat de cada nen/a sigui el punt de partida real i objectiu de tota intervenció docent (valorar possibilitats i dificultats).

 

-Fonamentar principalment l’aprenentatge i l’educació en l’activitat del nen, ja sigui de manera individual o en grup, tendint a què sigui ell mateix qui descobreixi, mitjançant l’observació i el contacte directe amb les coses, el món que l’envolta.

 

-Fer ús de la llengua i la cultura catalana, recollida a tots els continguts programats pel centre i a la cotidianeitat de la vida escolar.

 

El correcte ús de la llengua catalana es fomentarà i s’utilitzarà tant a l’àmbit pedagògic-educatiu com a l’àmbit administratiu.

 

*principis fonamentals d’actuació:

 

-el coneixement de l’infant i el respecte per la seva personalitat i pels seus drets han d’ésser els eixos sobre els quals ha de girar l’educació.

 

-cal facilitar-li un desenvolupament integral (estímuls, ambient relaxat,...).

 

-tenir cura de la higiene i la salut perquè són condicions indispensables i pròpies per un bon desenvolupament personal.

 

-fomentar la relació i el contacte directe amb els altres nens i les coses que comencen a descobrir.

           

*aquests principis s’extreuen de dos tipus de valors:

 

-valors de socialització, que consisteixen en què el nen/a vagi adquirint consciència del respecte  a les demés persones, l’adquisició d’hàbits a nivell personal com l’ordre, tenir cura de les coses, l’autonomia personal, el saber esperar per tal que s’integri en la vida col.lectiva.

 

-valors intel.lectuals, és a dir, el gust per descobrir les coses, apreciar-les, estimular el nen/a perquè prengui iniciatives tant en el joc dirigit com en el joc lliure, així com estimular la seva participació dins el grup mitjançant converses, contes, titelles, cançons,...

 

 

PROJECTE CURRICULAR "EL PETIT PRÍNCEP"

 

 El nostre projecte curricular de centre es troba compost per tot un seguit d’unitats de programació, agrupades per les diferents àrees d’aprenentatge de l’actual currículm d’educació infantil, que amb caràcter prescriptiu en el seu primer nivell de concreció, va elaborar el departament d’ensenyament, marcant les directrius metodològiques i de contingut de  l’actual pla educatiu :

 

 -1ª àrea. Descoberta d’un mateix: volem aconseguir un camí cap a la identitat psicològica, el coneixement i domini del propi cos, l’autoestima i l’autoconfiança.

A la nostra llar això es desenvolupa mitjançant les relacions de cooperació en què comencem a aprendre una sèrie d’hàbits bàsics, tant per imitació de l’adult com per una estimulació programada a partir del moment maduratiu en què es troba l’infant.

 

 -2ª àrea. Descoberta de l’entorn social i natural: l’objectiu d’aquesta àrea serà la diferenciació progressiva, el creixement, l’adaptació i la integració de tot el que ens envolta. El coneixement físic d’allò que envolta el nen/a té la font d’origen i desenvolupament a l’actuació que el mateix infant fa per aconseguir descobrir tot un seguit de propietats físiques.

 

 A la nostra llar fem que l’entorn immediat ofereixi a l’infant un ampli camp d’exploració i l’oportunitat de desenvolupar la curiositat vers tot un aplec de manifestacions artístiques i culturals adients a la seva edat (aconseguir transmetre característiques i propietats significatives).

 

  -3ª àrea. Intercomunicació i llenguatge: creiem que l’escola ha de ser un lloc de trobada i comunicació, on s’han de provocar les situacions que afavoreixin l’ús del llengutge. Per tal d’arribar a un desenvolupament global, necessitem viure cada dia noves experiències, interioritzar-les i posteriorment expressar-les. El que pretenem, és canalitzar aquestes necessitats i despertar en els infants el plaer de la comunicació (cada grup al seu nivell). Potenciem el gust per escoltar contes, poemes, cançons i ritmes molt senzills, per tal d’estimular la creativitat i introduir els nens/es en el món del llengutge verbal, gestual i músical.

 

 Tant el català com el castellà formen part de la nostra vida familiar, escolar i social més propera, i cada vegada més ens trobem amb la necessitat d’obrir camí cap al coneixement de noves llengües com l’anglès que ens faciliten la comunicació molt més enllà de casa nostra.

 

 

PROGRAMA PSICOMOTRIU:

 

 Són molts els continguts que han de formar part d’un programa de psicomotricitat. I depenent dels objectius que en cada unitat de programació es vulguin assolir, orientarem més la nostra feina amb els nens/es: vers un desenvolupament físic més específic, una educació mitjançant els sentits (gust, oïda, olfacte i tacte) d’aspectes plàstics que facilitin una correcte aplicació de tècniques de psicomotricitat fina, i per descomptat una especial sensibilització musical que ajudi els nostres infants a descobrir el plaer de les audicions, la diversió dels jocs i danses tradicionals i la intencionalitat que la música pot transmetre en determintats contes o escenens teatrals.

 

 *dimensió motriu:

 

-activitat motriu espontània (exploració de l’espai, dels objectes, joc lliure i espontani).

 

-to muscular (partir de massatges corporals i petits jocs de relaxació).

 

-postures bàsiques (estirats, quatre grapes, assegut a terra o a la cadira, dret, ajagut,...).

 

-coordinació dinàmica general (desenvolupament biomecànic).

 

-coordinació dinàmica especial( coordinació ull-mà, ull-peu).

 

-controls motors.

 

-equilibri (estàtics i dinàmics)

 

-relaxació.

 

-ritme (ball i cadena rítmica).

 

 

SORTIDES DURANT EL CURS:

 

 Les sortides escolars que es programen al nostre centre, pretenen fer conèixer als infants tant les diferents estacions de l’any com les diverses festes populars. Entre d’altres, ens agrada preparar amb especial atenció: el passeig per la ciutat durant els dies previs a la festa de nadal,  la sortida al teatre que per molts nens és la primera vegada que hi van, la rua de carnaval o l’excursió al parc de les aus de Vilassar quan arriba el bon temps.

 Totes les activitats que preparem estan pensades per ajudar als nostres infants a aprendre i evolucionar de la manera més motivadora possible. És per aquest motiu que és tan important la participació de tots els nens i la implicació de tots els pares.

 

 

METODOLOGÍA  d’ensenyament- aprenentatge:

 

 Parlem del conjunt de procediments, de maneres de fer que seguim els/les educadores de l’E.B. El Petit Príncep per aconseguir els objectius proposats i poder desenvolupar les capacitats programades en el primer cicle de l’actual educació infantil.

Els trets principals d’aquest mètode són:

-el respecte

-la individualització (per poder ajustar l’ajuda pedagògica a cada infant).

-la flexibilitat i capacitat d’adaptació a cada situació escolar.

-la dinamicitat d’un programa en contínua revisió.

-la utilització del descobriment com un mitjà privilegiat per assolir nous ensenyaments.

-la significativitat de tot allò que s’ensenya (potenciació de la memòria comprensiva).

-la funcionalitat.

 
-Avaluació: l’avaluació ha de ser contínua i està integrada en el procés educatiu, constitueix un instrument d’acció pedagògica que afavorirà la millora de l’infant.

 

 

REUNIONS I TROBADES AMB ELS PARES

 

-La relació que establim des d’un primer moment amb les famílies dels nens/es, és oberta i diària. El personal docent del centre rep personalment als infants i els acomiada a l’hora de la sortida.

           

-Qualsevol dubte o pregunta que pugui sorgir en el dia a dia, es pot consultar directament tant a la mestra com a la directora del centre, sense necessitat de demanar cita prèvia. Tot i així, els pares poden demanar una entrevista personal quan ho creguin convenient.

           

-Les educadores informaran, a la sortida dels nens, de qualsevol incidència succeida durant l’estada a l’escola.

           

-La primera reunió del curs és la que té lloc amb tots els pares que per primer cop portaran el seu fill/a l’escola. En aquesta reunió s’explicarà àmpliament el programa del nostre centre, les activitats i sortides escolars que hem programat,...

           

-Durant el curs es faran diverses trobades entre mestres i pares que tindran lloc principalment coincidint amb les festes  populars més assenyalades.

           

*Les famílies rebran al llarg del curs dos informes escrits per tal que puguin observar l’evolució del seu fill/a a l’escola.

 

 

bottom of page